Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om innføring av et lobbyregister for Stortinget

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 9 0 0

Representantforslag om et mer fleksibelt uføresystem

Stortinget Norge Norway 2023-05-23 0 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Grete Wold og Ingrid Fiskaa om marine grunnkart i kystsona

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 9 0 0

Representantforslag om en supplerende utredning av skatteutvalgets forslag til skattlegging av bolig og fast eiendom

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 11 0 0

Representantforslag om erfaringer med skolelekser til erstatning for hjemmelekser

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 10 0 0

Representantforslag om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 9 0 0

Representantforslag om en mer motiverende videregående skole

Stortinget Norge Norway 2023-05-25 0 0 0

Representantforslag om å anskaffe nye togsett til Rørosbanen

Stortinget Norge Norway 2023-05-26 0 0 0

Representantforslag om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk

Stortinget Norge Norway 2023-06-01 0 0 0

Representantforslag om å bidra til gjenåpning av sivil flytrafikk fra Moss lufthavn, Rygge

Stortinget Norge Norway 2023-06-01 0 0 0

Representantforslag om voldelig ekstremisme og radikalisering

Stortinget Norge Norway 2023-06-05 0 0 0

Representantforslag omstillingen i Norge

Stortinget Norge Norway 2023-06-05 0 0 0

Representantforslag om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk - BERIKTIGET

Stortinget Norge Norway 2023-06-05 0 0 0

Representantforslag om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av innhold og reklame rettet mot barn

Stortinget Norge Norway 2023-06-06 0 0 0

Representantforslag om tilbakekjøp av velferdseiendommer

Stortinget Norge Norway 2023-06-08 0 0 0

Representantforslag om å sikre anstendig sosialhjelp til alle som trenger det

Stortinget Norge Norway 2023-06-12 0 0 0

Representantforslag om alltid å utrede alternativer til luftledning ved utbygging av sentralnettet

Stortinget Norge Norway 2023-06-15 0 0 0

Representantforslag om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

Stortinget Norge Norway 2023-06-15 0 0 0

Representantforslag om å sikre nasjonal kontroll over mineralressursene på Fensfeltet

Stortinget Norge Norway 2023-06-15 0 0 0

Representantforslag om å skape et mer demensvennlig samfunn

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om styrket kamp mot negativ sosial kontroll

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om å forsterke innleieregelverket

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om en strandsone for alle og styrking av allemannsretten

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om styrket suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på Svalbard

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om en effektiv og trygg hverdag for myke trafikanter

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om forurensningsfri fotballglede

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å tilby MS-pasienter stamcellebehandling på norske sykehus

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om kunnskap og veildedning i bruk av kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å avvikle E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast)

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om tiltak for å reetablere livskraftige fiskebestander i Oslofjorden

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å rive færre og gjenbruke flere bygninger for en mer miljø- og klimavennlig byggenæring

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om obligatorisk ID-merking av katter

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om etablering av et sosialt investeringsfond

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle - BERIKTIGET

Stortinget Norge Norway 2023-06-20 0 0 0

Representantforslag om og veildedning i bruk av kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-06-21 0 0 0

Representantforslag om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om en frihetsfremmende handelspolitikk

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ove Trellevik, Olve Grotle, Alfred Jens Bjørlo, Mathilde Tybring-Gjedde, Svein Harberg og Kjell Ingolf Ropstad om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om å avvikle nullvekstmålet i veitrafikken

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om å bedre psykisk helsetilbud for innsatte i fengsel

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal gjeldsslette for å nå berekraftsmåla

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 7 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ingvild Wetrhus Thorsvik om fleire staduavhengige jobbar i statsforvaltinga

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 7 0 0

Representantforslag om en human ruspolitikk i norske kommuner

Stortinget Norge Norway 2023-05-04 0 0 0

Representantforslag om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med EU

Stortinget Norge Norway 2023-05-10 0 0 0

Representantforslag om demokratisk kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-05-10 0 0 0

Representantforslag om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft

Stortinget Norge Norway 2023-05-11 0 0 0

Representantforslag om å la folk få puste på ferie

Stortinget Norge Norway 2023-05-12 0 0 0

Representantforslag om Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift

Stortinget Norge Norway 2023-05-12 0 0 0

Representantforslag om et kriminalomsorgsløft

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 7 0 0

Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon

Stortinget Norge Norway 2023-05-16 0 0 0

Representantforslag om å etablere en økonomisk opptrappingsplan for Forsvaret

Stortinget Norge Norway 2023-05-17 0 0 0

Representantforslag om en bedre politikk for anskaffelse, bytte og eie av bolig

Stortinget Norge Norway 2023-05-17 0 0 0