Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om mulighet for utestengelse av Israel fra Eurovision Song Contest

Stortinget Norge Norway 2024-02-07 6 0 0

Representantforslag om å måle og redusere klimagassutslipp fra forbruk

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 5 0 0

Representantforslag om tiltak for bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminalitet

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 4 0 0

Representantforslag om mer åpenhet i offentlige organer

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 6 0 0

Representantforslag om å stanse urettferdig gjeldsinnkreving fra det offentlige

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 7 0 0

Representantforslag om å regulere banknæringen til forbrukernes beste

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 5 0 0

Representantforslag om tiltak mot strømpriskrisen

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 3 0 0

Representantforslag om å stanse vindkraftutbygging i reinbeiteområder frem til menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 5 0 0

Representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

Stortinget Norge Norway 2023-11-10 4 0 0

Representantforslag om mer ambisiøs havvindpolitikk

Stortinget Norge Norway 2023-10-13 6 0 0

Representantforslag om å forebygge og bekjempe organisert kriminalitet

Stortinget Norge Norway 2023-10-06 6 0 0

Representantforslag om å avvise avgift på bompengebrikke

Stortinget Norge Norway 2023-10-06 6 0 0

Representantforslag om å fryse bistand til palestinske selvstyremyndigheter

Stortinget Norge Norway 2023-10-12 5 0 0

Representantforslag om å opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk

Stortinget Norge Norway 2023-10-13 6 0 0

Representantforslag om å stanse elektrifisering av Melkøya

Stortinget Norge Norway 2023-10-18 4 0 0

Representantforslag om en redningspakke for norske bankkunder

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 7 0 0

Representantforslag om en ny handlingsplan mot antisemittisme

Stortinget Norge Norway 2023-11-09 6 0 0

Representantforslag omstilling til lavutslippssamfunnet

Stortinget Norge Norway 2023-11-16 5 0 0

Representantforslag om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge

Stortinget Norge Norway 2023-11-08 9 0 0

Representantforslag om å innføre mobilforbud i skolen

Stortinget Norge Norway 2023-10-26 5 0 0

Representantforslag om ivaretakelse av veteraner

Stortinget Norge Norway 2023-10-26 6 0 0

Representantforslag om at ny sykehusstruktur i Helse Nord vedtas av Stortinget

Stortinget Norge Norway 2023-11-16 6 0 0

Representantforslag om å bevare søndagen som annerledesdag

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 5 0 0

Representantforslag om styrking av bemanningsnormen i barnehagene

Stortinget Norge Norway 2023-10-25 7 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Marian Hussein, Andreas Sjalg Unneland og Kirsti Bergstø om norsk støtte til etterforsking av krigsbrotsverk på Gaza, Vestbreidda og i Israel

Stortinget Norge Norway 2023-10-27 4 0 0

Representantforslag Ane Breivik, Abid Raja, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å gi flere mulighet til å få barn

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 5 0 0

Representantforslag om adgang til å tilbakekalle retten til å seile under norsk flagg, av hensyn til nasjonale interesser

Stortinget Norge Norway 2023-10-11 7 0 0

Representantforslag om regler for mer innsyn, åpenhet og tillit

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 4 0 0

Representantforslag om tiltak for å bedre helsen til oppdrettsfisk

Stortinget Norge Norway 2023-11-10 5 0 0

Representantforslag om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene

Stortinget Norge Norway 2023-11-23 6 0 0

Representantforslag om humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp

Stortinget Norge Norway 2023-11-23 2 0 0

Representantforslag om trygge boliger for alle

Stortinget Norge Norway 2023-11-23 5 0 0

Representantforslag om å ikke ha bedre ytelser for flyktninger i Norge enn i Danmark og Sverige

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 6 0 0

Representantforslag om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 3 0 0

Representantforslag om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Palestina

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 2 0 0

Representantforslag om anerkjennelse av Den islamske statens angrep på jesidiene som et folkemord og norsk støtte til rehabilitering av de overlevende ofrene

Stortinget Norge Norway 2023-11-29 4 0 0

Representantforslag om bedring av arbeidsvilkår i luftfarten

Stortinget Norge Norway 2023-12-01 5 0 0

Representantforslag om å stoppe veksten av private helseforsikringer og unngå amerikanisering av helsevesenet

Stortinget Norge Norway 2023-12-06 8 0 0

Representantforslag om en norsk antikorrupsjonsetat

Stortinget Norge Norway 2023-12-06 4 0 0

Representantforslag om forutsigbarhet for frivilligheten

Stortinget Norge Norway 2023-12-11 5 0 0

Representantforslag om tiltak for å forberede Norge på en mulig flyktningkrise

Stortinget Norge Norway 2023-12-13 4 0 0

Representantforslag om opprettelse av asylmottak i tredjeland

Stortinget Norge Norway 2023-12-13 4 0 0

Representantforslag Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen

Stortinget Norge Norway 2023-12-15 4 0 0

Representantforslag om å stenge ned oljefeltene Brage, Statfjord, Ula og Draugen

Stortinget Norge Norway 2023-12-15 3 0 0

Representantforslag om å styrke tolketjenesten

Stortinget Norge Norway 2023-12-18 4 0 0

Representantforslag om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen

Stortinget Norge Norway 2023-12-18 4 0 0

Representantforslag om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 4 0 0

Representantforslag om vern av naturskog og gammelskog

Stortinget Norge Norway 2023-12-20 2 0 0

Representantforslag om å sikre at Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper som bryter grunnleggende arbeidstakerrettigheter

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 6 0 0

Representantforslag om å prisjustere dagens alternativkostnad

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 5 0 0

Representantforslag om ytterligere tiltak for å bekjempe vold og trusler i norsk skole

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 4 0 0

Representantforslag om å styrke logopeddekningen

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 3 0 0

Representantforslag om Fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk

Stortinget Norge Norway 2024-01-05 4 0 0

Representantforslag om fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk

Stortinget Norge Norway 2024-01-08 5 0 0

Representantforslag om sikre krigsseilerne en verdig alderdom

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 5 0 0

Representantforslag om en rausere pleiepengeordning

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 3 0 0

Representantforslag om foreldelse av fordringer

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 3 0 0

Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av vold mot og drap av kvinner

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 5 0 0

Representantforslag om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 4 0 0

Representantforslag om endringer i jernbanereformen

Stortinget Norge Norway 2024-02-01 5 0 0

Representantforslag om umiddelbar økning i finansieringen av politiet

Stortinget Norge Norway 2024-02-01 3 0 0

Representantforslag om å sikre valgfrihet og kvalitet i rusbehandling

Stortinget Norge Norway 2024-02-07 5 0 0

Representantforslag om revisjon av Norges dronestrategi

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 5 0 0

Representantforslag om forbud mot hawala-virksomhet

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 4 0 0

Representantforslag omstilling av en oppdrettsnæring i krise

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 6 0 0

Representantforslag om å gi flere mulighet til å få barn

Stortinget Norge Norway 2024-02-12 6 0 0

Representantforslag om utbedring av Veibustkrysset på E39

Stortinget Norge Norway 2024-02-14 6 0 0

Representantforslag om å øke bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe

Stortinget Norge Norway 2024-02-15 6 0 0

Representantforslag om et lærebokløft og mindre og bedre regulert skjermbruk i skolen

Stortinget Norge Norway 2024-02-16 4 0 0

Representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket, for å bidra et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

Stortinget Norge Norway 2024-02-15 10 0 0

Representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

Stortinget Norge Norway 2024-02-19 8 0 0

Representantforslag om å liste Hamas som terrororganisasjon

Stortinget Norge Norway 2023-10-12 4 0 0

Representantforslag om Norges neste steg for kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 3 0 0

Representantforslag om å nedsette en æreskriminalitetskommisjon

Stortinget Norge Norway 2024-02-02 6 0 0

Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

Stortinget Norge Norway 2023-10-13 7 0 0

Representantforslag om å oppheve godkjenning av endret veinormal

Stortinget Norge Norway 2024-01-11 4 0 0

Representantforslag om å sikre krigsseilerne en verdig alderdom

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 3 0 0

Representantforslag om effektivisering av bilstøtteordningen i Nav

Stortinget Norge Norway 2023-10-26 3 0 0

Representantforslag om mer åpenhet i offentlige organer - BERIKTIGET

Stortinget Norge Norway 2023-10-09 8 0 0

Representantforslag om å endre begrepsbruk i norsk lovverk i tråd med CRPD

Stortinget Norge Norway 2023-10-13 7 0 0

Representantforslag om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap

Stortinget Norge Norway 2024-01-22 4 0 0

Representantforslag om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 3 0 0

Representantforslag om å sikre beredskap og driftsstabilitet på norsk jernbane

Stortinget Norge Norway 2023-10-27 6 0 0

Representantforslag om å styrke rettssikkerheten til barn i konflikt med loven

Stortinget Norge Norway 2023-12-15 4 0 0

Representantforslag om mer fleksible og fremtidsrettede arbeidstidsordninger

Stortinget Norge Norway 2023-11-10 6 0 0

Representantforslag om en ny arealpolitikk for å stanse nedbygging av norsk natur

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 3 0 0

Representantforslag om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet

Stortinget Norge Norway 2023-10-05 6 0 0

Representantforslag om å sikre bedre betingelser for næringsliv i statsallmenningene

Stortinget Norge Norway 2023-11-09 5 0 0

Representantforslag om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring

Stortinget Norge Norway 2023-11-29 3 0 0

Representantforslag om stans i mottak av kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina vedvarer

Stortinget Norge Norway 2023-10-26 5 0 0

Representantforslag om straffetiltak mot Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza

Stortinget Norge Norway 2023-11-29 3 0 0

Representantforslag om en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

Stortinget Norge Norway 2023-12-20 5 0 0

Representantforslag om lovhjemmel til å hindre etablering og drift av integreringshemmende virksomhet

Stortinget Norge Norway 2023-10-19 4 0 0

Representantforslag om å stanse videre innføring av Helseplattformen og vurdere andre alternativer der den er tatt i bruk

Stortinget Norge Norway 2023-12-05 5 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø, Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes om ei sanksjonspakke mot Israels folkerettsstridige krig mot Gaza

Stortinget Norge Norway 2023-11-17 4 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kathy Lie, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om ein tiltakspakke for einslege mindreårige asylsøkjarar

Stortinget Norge Norway 2023-11-16 3 0 0

Representantforslag om bynasjonalparker

Stortinget Norge Norway 2024-01-31 6 0 0

Representantforslag om å redusere søppeleksporten

Stortinget Norge Norway 2023-11-10 3 0 0