Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-19 81 0 0

Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-10 51 0 0

En ny biobankslag

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-19 80 0 0

Ändring i bestämmelser om avgifter för årlig revision

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-13 41 0 0

Internationella relationer m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-03 9 0 0

Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

En drönarstrategi för Europa

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-25 0 0 0

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-25 0 0 0

Riksrevisionens årsredovisning för 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-25 0 0 0

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Nationellt professionprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Folkbildningsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-29 0 0 0

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-29 0 0 0

Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-31 0 0

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-10 84 0 0

Riksdagens arbetsformer m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 15 0 0

Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 15 0 0

Mineralpolitik

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 19 0 0

Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-31 13 0 0

Försök till subventionsmissbruk

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-31 17 0 0

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-31 15 0 0

2022 års redogörelse för företag med statligt ägande

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-07 44 0 0

Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-07 42 0 0

Civila samhället, inklusive trossamfund

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-02 37 0 0

Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-20 28 0 0

Kemikaliepolitik

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-23 41 0 0

Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-20 83 0 0

Kommissionens arbetsprogram 2023

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-05 88 0 0

Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-05 78 0 0

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-05 86 0 0

Några frågor om försäkring och tjänstepension

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-24 42 0 0

Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-24 43 0 0

Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-24 42 0 0

Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-22 39 0 0

Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-17 63 0 0

Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-17 40 0 0

Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-17 42 0 0

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – ikraftträdande

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-17 43 0 0

Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-17 37 0 0

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-14 82 0 0

Rätt till betalkonto i fler banker

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-02 84 0 0

Ny mervärdesskattelag

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-14 0 0 0

Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-14 0 0 0

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-02 79 0 0

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-16 78 0 0

Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-16 78 0 0

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-16 82 0 0

Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-24 34 0 0

Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-24 38 0 0

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-15 76 0 0

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-22 24 0 0

En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-02 75 0 0

2022 års rapport om rättsstatsprincipen

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-22 24 0 0

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 16 0 0

Höständringsbudget för 2022

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-09 77 0 0

Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-23 20 0 0

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

EU:s nya tågpassagerarförordning

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Mänskliga rättigheter

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

Riksdag Sverige Sweden 2023-01-23 47 0 0

Riksrevisionens granskning om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-27 35 0 0

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-27 34 0 0

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Övergripande skolfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Statens budget 2023 – Rambeslutet

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-13 73 0 0

Övergripande miljöfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-05 0 0 0

Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-05 0 0 0

Terrorism

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-05 0 0 0

Spelfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-10 0 0 0

En pilotordning för distribuerad databasteknik

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-20 38 0 0

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-11 0 0 0

Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-17 24 0 0

Sveriges medlemskap i Nato

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-17 26 0 0

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-12 0 0 0

Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-12 0 0 0

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-12 0 0 0

Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-01 31 0 0

Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-01 31 0 0

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-08 29 0 0

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-08 51 0 0

2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Riksdag Sverige Sweden 2023-02-08 33 0 0

Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-24 25 0 0

Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-24 19 0 0

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-24 26 0 0

Vägtrafik- och fordonsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-15 0 0 0

Skogspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-15 0 0 0

Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-05 6 0 0

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-17 0 0 0

Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-17 0 0 0

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-18 0 0 0