Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-28 4 0

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 10 0 0

Ändringar i medborgarskapslagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 8 0 0

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 8 0 0

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 11 0 0

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 13 0 0

Cirkulär och giftfri ekonomi och Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 9 0 0

Inkomstskatt

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 11 0 0

Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 10 0 0

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 12 0 0

Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 10 0 0

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – åtgärder med anledning av Europadomstolens dom

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 9 0 0

Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 9 0 0

Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 11 0 0

Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-27 11 0 0

Vuxenutbildning

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-24 17 0 0

Nordiskt samarbete inklusive Arktis

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 18 0 0

Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 18 0 0

En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 18 0 0

Energipolitikens långsiktiga inriktning

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 18 0 0

En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 17 0 0

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 16 0 0

Samverkan om kontracykliska buffertvärden

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 19 0 0

Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 18 0 0

Kommissionens vitbok om utgående investeringar

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 14 0 0

Partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 19 0 0

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 19 0 0

Rätt till uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder och deras fordon

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 18 0 0

Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 20 0 0

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 19 0 0

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 17 0 0

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 20 0 0

Åtgärder för tryggare bostadsområden

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-21 17 0 0

Migrationsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 31 0 0

Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 24 0 0

EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 27 0 0

Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 23 0 0

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 22 0 0

Integration

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 29 0 0

Lärare och elever

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-13 26 0 0

Regional utveckling

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 37 0 0

Valfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 38 0 0

Minoritetsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 39 0 0

Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

Riksdag Sverige Sweden 2024-05-06 36 0 0

Ett utvidgat utreseförbud för barn

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 64 0 0

Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 46 0 0

Riksbankens verksamhet och förvaltning 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 58 0 0

Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 48 0 0

Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-30 52 0 0

Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-25 56 0 0

Extra ändringsbudget för 2024 – Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-25 52 0 0

Konsumenträtt m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 74 0 0

Arbetsmiljö och arbetstid

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 65 0 0

Naturvård

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 74 0 0

Höjd spelskatt

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 72 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändring av direktivet om harmoniserade flodinformationstjänster på inre vattenvägar

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 58 0 0

Internationellt bistånd

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 80 0 0

Vitbok om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 66 0 0

Personalförsörjning

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 73 0 0

Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-22 64 0 0

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 76 0 0

Förbättrade möjligheter att ändra kön

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 80 0 0

Punktskatt och tull

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 80 0 0

Högskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 92 0 0

Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 78 0 0

Riksdagens arbetsformer

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 88 0 0

Säkerhetszoner

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-10 108 0 0

Regelförenkling för företag

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 91 0 0

Riksrevisionens rapport om Riksbankens tillgångsköp

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 91 0 0

Äldreomsorg

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 102 0 0

Näringspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 98 0 0

Militära frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 110 0 0

Samhällets krisberedskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 110 0 0

Barn och unga inom socialtjänsten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 143 0 0

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 110 0 0

Fri- och rättigheter

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 134 0 0

Författningsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 130 0 0

Elmarknadsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 131 0 0

Handelspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 126 0 0

Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 151 0 0

Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 115 0 0

Mellanöstern och Nordafrika

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 142 0 0

Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 123 0 0

Rapport om subsidiaritet och proportionalitet och om förbindelserna med de nationella parlamenten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 149 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om att underlätta gränsöverskridande lösningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 123 0 0

En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 129 0 0

Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 117 0 0

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 120 0 0

Folkhälsa

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 135 0 0

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 148 0 0

Public service och film

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 139 0 0

Kulturarv

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 147 0 0

Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 122 0 0

Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 135 0 0

Det schabloniserade föräldraavdraget

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 154 0 0

Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 139 0 0

Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 137 0 0

Kommunala och regionala frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 172 0 0

Folkbildning

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 154 0 0

Offentlig förvaltning

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 163 0 0

Pensioner

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 199 0 0

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 157 0 0

Gymnasieskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 200 0 0

Kommunala frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 182 0 0

Socialavgifter

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 180 0 0

Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 166 0 0

Förskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 178 0 0

Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 189 0 0

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 174 0 0

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 161 0 0

Arbetsrätt

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 149 0 0

Immaterialrättsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 155 0 0

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 139 0 0

2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 162 0 0

Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 145 0 0

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 173 0 0

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 149 0 0

Försvarspolitik och totalförsvar

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 145 0 0

2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 144 0 0

Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 138 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 150 0 0

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 128 0 0

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 139 0 0

En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 127 0 0

Läkemedel och tandvård

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 160 0 0

Preventiva vistelseförbud

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-24 143 0 0

En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 148 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om internprissättning

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 153 0 0

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 169 0 0

Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 145 0 0

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 140 0 0

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 161 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om inrättande av ett huvudkontorsbaserat skattesystem för mikroföretag samt små och medelstora företag och om ändring av direktiv 2011/16/EU

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 135 0 0

Stärkt tillgång till läromedel

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 143 0 0

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 153 0 0

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 157 0 0

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 152 0 0

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 152 0 0

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 149 0 0

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 154 0 0

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 141 0 0

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-05 160 0 0

Kommissionens arbetsprogram 2024

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-04 156 0 0

En effektivare upphandlingstillsyn

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-29 167 0 0

Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-28 161 0 0