Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Höständringsbudget för 2023

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Ny kärnkraft i Sverige

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Statens budget 2024 – Rambeslutet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-28 0 0 0

Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Ersättning för Riksbankens deltagande i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning avseende skuldavskrivning beträffande Somalia

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och digital post

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens hantering av mängdbrott

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot organiserad brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-08 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-09 0 0 0

Riksrevisionens rapport om åtgärder med anledning av trakasserier, hot och våld vid statliga myndigheter

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-09 0 0 0

Indelning i utgiftsområden

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 0 0 0

Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-08 0 0 0

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 0 0 0

Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

Riksdag Sverige Sweden 2023-08-17 0 0 0

Nya verksamheter i utsläppshandelssystemet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 0 0 0

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 0 0 0

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 0 0 0

Utökad rätt för elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan att läsa nationella minoritetsspråk

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 0 0 0

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 0 0 0

Ett hållbart mediestöd för hela landet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-14 0 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om fastställande av unionens tullkodex och inrättande av Europeiska unionens tullbyrå

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Effektivare luftkvalitetsarbete

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Riksrevisorns årliga rapport 2023

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Trafiksäkerhet

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 0 0 0

Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-15 0 0 0

Järnvägsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-15 0 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Årsredovisning för staten 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Utbetalningsmyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Vårändringsbudget för 2023

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-25 0 0 0

Kommissionens arbetsprogram 2024

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-04 0 0 0

En tillfällig allmän flaggdag för att högtidlighålla 50-årsdagen av konungens trontillträde

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-19 0 0 0

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-05 0 0

Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-20 0 0 0

Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-21 0 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny ändring av systemet för Europeiska unionens egna medel

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-27 0 0 0

Vissa frågor om justitieråd och om advokater

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 0 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om fastställande av ytterligare förfaranderegler avseende verkställighet av dataskyddsförordningen

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-29 0 0 0

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 0 0 0

En effektivare upphandlingstillsyn

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-29 0 0 0

Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 0 0 0

Ledarhundar

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 0 0 0

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – upphävande

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-11 0 0 0

Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-11 0 0 0

Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-11 0 0 0

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0

Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 0 0 0